Wspólnoty

Królewo, 2009-12-16

Księga Bractwa Szkaplerznego przy Parafii św. Zygmunta w Królewie

(owoc rekolekcji adwentowych)

Co to jest Szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel?

Jest to znak wyrażający macierzyńską miłość Maryi, oraz nasze przyjęcie i odwzajemnienie tej miłości.

 

Jak wygląda szkaplerz?

Pierwotnie to szata wierzchnia, którą mnisi przywdziewali na habit zakonny w czasie ręcznej pracy. Osoby świeckie przyjmują szkaplerz w postaci dwóch prostokątnych kawałków materiału połączonych tasiemką i opadających na piersi i plecy. Istnieje także forma medalika szkaplerznego.

 

Dlaczego szkaplerz wyraża więź z Maryją?

Podstawą nabożeństwa szkaplerznego jest potwierdzone przez Kościół objawienie z XIII w., dzięki któremu szkaplerz stał się znakiem matczynej opieki Maryi wstawiającej się za nami przed Bogiem w kwestii naszego wiecznego zbawienia.

 

Do czego zobowiązuje nas przyjęcie szkaplerza?

Szkaplerz wyraża pragnienie naśladowania Maryi, Jej stylu życia i cnót, szczególnie cnoty czystości przeżywanej według własnego stanu.

 

WYGLĄD I SYMBOLIKA SZKAPLERZA KARMELITAŃSKIEGO

 

Czego symbolem jest szata?

Mówią, że nie szata zdobi człowieka. Posiada ona jednak głęboką wymowę. W Starym Testamencie płaszcz był symbolem Bożych dobrodziejstw, opieki Opatrzności, oraz mocy udzielonej wybranemu człowiekowi. Więcej…

 

Jak wygląda szkaplerz noszony przez zakonników?

Słowo szkaplerz pochodzi od łacińskiego scapulae, czyli ramiona i o oznacza szatę kształtem przypominającą ornat rzymski, złożoną z dwóch sięgających do stóp płatów sukna z wycięciem na głowę, z  których jeden opada na piersi, a drugi na plecy. W tradycji monastycznej stał się częścią habitu, służącą początkowo jako ochrona habitu (tak jak fartuch) w czasie pracy, a potem wyrażającą więź z Maryją.

 

Jaki szkaplerz mogą nosić osoby świeckie?

Szkaplerz przystosowany do użytku wiernych świeckich złożony jest z dwóch prostokątnych wycinków brązowego sukna wełnianego połączonych dwoma tasiemkami. Wymiary płatków mogą być dowolne. Jest on niejako zminimalizowanym habitem. Zwykle na obu płatkach jest umieszczony wizerunek lub symbol Pana Jezusa, i Matki Bożej Szkaplerznej.

 

Czy szkaplerz można zastąpić medalikiem?

Medalik szkaplerzny został wprowadzany jako forma zamienna szkaplerza płóciennego w 1910 r.. Prośbę o to skierowali górnicy, których szkaplerz płócienny szybko się brudził i niszczył. Wierni noszący medalik uczestniczą we wszystkich przywilejach duchowych wynikających z noszenia tradycyjnego szkaplerza. Należy jednak zauważyć, że medalik nie wyraża w pełni bogatej symboliki szkaplerza mini-habitu. Jedna strona medalika winna przedstawiać wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a drugi Serca Pana Jezusa. Przyjęcie do rodziny szkaplerznej może nastąpić jedynie szkaplerzem płóciennym.

 

Co wyraża Szkaplerz Karmelitański?

Szkaplerz jest w swojej istocie habitem. Przypomina o duchowym związku z rodziną karmelitańską i Osobą, od której tę szatę otrzymaliśmy. Jest pamiątką i widzialnym znakiem jej opieki. Jest wreszcie znakiem wyrażającym pragnienie upodobnienia się do Niej w czystości, wierności, miłości i posłuszeństwie.

 

Jaka jest jego symbolika?

Część szkaplerza opadająca na plecy podpowiada nam, że trudy, doświadczenia i krzyże znosić winniśmy pod opieką Maryi z poddaniem się woli Bożej, tak jak Ona to czyniła, a część spoczywająca na piersiach przypomina, że nasze serce winno bić dla Boga i bliźnich, z miłości odrywając się od przywiązań doczesnych i wiązać się za pośrednictwem Maryi z dobrami wiecznymi.

 

ZNACZENIE DUCHOWE SZKAPLERZA KARMELITAŃSKIEGO

 

Zainteresowanie  Karmelitów osobą Maryi nie ma charakteru jedynie teoretycznych rozważań, ale jest od zawsze związane z ich życiem. Obrali ją sobie za Panią serca, Matkę, a przede wszystkim za Siostrę do której pragnęli się upodobnić przez czyste, niepodzielnie, Bogu oddane serce. Szkaplerz jest zewnętrznym wyrazem tej więzi z Maryją.

 

Znak macierzyńskiej miłości

Maryja stała się naszą matką już pod krzyżem. Przyjęcie szkaplerza wyraża świadome “wzięcie Maryi do siebie”, przyjęcie Jej macierzyńskiej miłości i otwarcie się na wszelkie łaski, jakie nam Bóg przez Jej pośrednictwo pragnie udzielać. Więcej…

 

Znak upodobnienia się do Maryi

Przyjmując szkaplerz nie tylko powierzamy się opiece Maryi, ale również wyrażamy pragnienie naśladowania jej życia. Zewnętrzne upodobnienie się do Maryi przez Jej szatę domaga się także realnego podobieństwa. Podstawę do naśladowania Maryi stanowi Jej głębokie zjdnoczenie z Jezusem i wielka rola w dziele zbawienia. Więcej…

 

Znak troski o dobro wszystkich ludzi

Upodobnienie do Maryi prowadzi nas do wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Odziani szkaplerzem stanowią jakby oczy, ręce i nogi Maryi, dzięki którym może Ona dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Więcej…

 

Znak wiary w życie wieczne

Szkaplerz wyraża nadzieję na zbawienie wieczne. Maryja – pierwszy owoc odkupienia przychodzi nam z pomocą w walce wrogiem naszego zbawienia  – Złym Duchem. Więcej…

 

Znak więzi z Karmelem

Osoba przyjmująca szkaplerz zostaje duchowo złączona z zakonem karmelitańskim i ma udział w Jego duchowych dobrach.

 

 

 

PRZYWILEJE SZKAPLERZNE

 

Jakie łaski są związane z nabożeństwem szkaplerznym?

Uznając szkaplerz znakiem Maryi Kościół święty, związał go z dwoma łaskami, tak zwanymi przywilejami szkaplerznymi: pierwsza – szkaplerz gwarantuje szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny w trudnych sytuacjach i niebezpieczeństwach doczesnego życia; druga – w znaku szkaplerza Maryja obiecała szczęśliwą śmierć i zachowanie od wiecznego potępienia.

 

Na czym polega więź noszącego szkaplerz z Zakonem Karmelitańskim?

Przyjęcie szkaplerza włącza nas do rodziny zakonu karmelitańskiego. Jest to łaska dodatkowa dla praktykujących nabożeństwo; dzięki niej mają udział we wszystkich dobrach duchowych zakonu, to znaczy w odpustach, zasługach jego świętych i błogosławionych, Mszach świętych, modlitwach, umartwieniach, postach, itp..*

 

Co to jest przywilej sobotni?

Z końcem XV w. do powyższych łask dołączono tzw. przywilej sobotni, wyrażający wiarę, że Matka Jezusa szybko, bo już w pierwszą sobotę po śmierci, uwalnia z czyśćca tych, którzy za życia praktykowali nabożeństwo szkaplerzne. Pius XII w liście z 1950 r. do przełożonych generalnych obydwu gałęzi zakonu karmelitańskiego wyraził się o wspomnianym przywileju w następujących słowach: “Nie omieszka zapewne Najczulsza Matka sprawić, aby Jej dzieci oczyszczające się z win w czyśćcu, jak najszybciej za Jej przyczyną u Boga dostały się do niebieskiej ojczyzny, według podania owego, zwanego przywilejem sobotnim”.* Warunkiem uzyskania tego przywileju jest zachowywanie czystości według stanu.

 

Co jest fundamentem przywilejów szkaplerznych?

Maryję nazywamy Matką Kościoła, nie tylko tego triumfującego w niebie i walczącego na ziemi, ale również tego oczyszczającego się w czyśćcu. Skoro przychodzi do nas i wspiera wieloma łaskami w drodze do wieczności, z pewnością troszczy się również o swe dzieci wypłacające się Bożej sprawiedliwości w ogniu czyśćca, im również udzielając wielkich łask.*

 

 

 

Czy noszący szkaplerz mogą w pewne dni uzyskać odpust zupełny?

Noszący szkaplerz św. i należący do bractwa szkaplerznego mają możność uzyskania odpustu zupełnego dla siebie lub dla zmarłych w dzień wpisania do bractwa szkaplerznego i niektóre święta zakonu karmelitańskiego. Więcej…

 

Czy łaski przywiązane do szkaplerza gwarantują nam życie wieczne?

Zbyt magiczne i powierzchowne traktowanie tradycji przywileju sobotniego i łask związanych ze szkaplerzem doprowadziło w historii do wypaczenia tego, co jest istotą nabożeństwa: naśladować w życiu Maryję jak najdoskonalej, a przez to uzyskać od Niej obiecane łaski. Zbyt wiele uwagi przywiązuje się często do łask, zapominając o życiowej postawie, od której zależą. *

 

Czy oby na pewno to wszystko prawda?

W połowie XVII w. niektórzy autorzy rozpoczęli poddawać w wątpliwość prawdziwość objawień Szymona Stocka i ich treść jakoby zbawienie wieczne byłozależne jedynie od zewnętrznej praktyki – noszenia Szkaplerza, bez uwzględnienia praktyki cnót i dobrego życia. Nie wykluczone, że wątpliwości te mają swoje podłoże w błędnym tłumaczeniu Szkaplerza, akcentującym konieczność noszenia tej szaty, bez zwrócenia uwagi na towarzyszącą tej praktyce wewnętrzną postawę oddania i naśladowania Maryi. W istocie bowiem noszenie Szkaplerza bez dobrej woli unikania grzechu, szukania woli Bożej i życia w Duchu Świętym na wzór Maryi nie daje żadnych praw do korzystania z obietnic zbawienia. Wartość Szkaplerza karmelitańskiego nie zależy od prawdziwości objawień. Jest to pobożność wyrosła na silnej tradycji, której autentyczność i zgodność z katolicką wiarą nie ulega wątpliwości. Dlatego również dzisiaj możemy przyjąć pobożność szkaplerzną, jako wyraz pewnej doktryny Kościoła.

 

OBOWIĄZKI NOSZĄCYCH SZKAPLERZ

 

Łaska udzielona nam przez Boga, domaga się podjęcia współpracy z nią. Bóg może nas stworzyć bez naszej pomocy, ale nie może nas zbawić bez naszej współpracy. Podobnie i Maryja przychodząc z łaską i chcąc złożyć ją w sercu człowieka nie może tego uczynić bez współpracy z jego strony.

 

Naśladować Maryję

Nabożeństwo szkaplerzne ma swoje serce, a jest nim naśladowanie Matki Jezusa. Nie intencje, nie słowa, nie zapewnienia i deklaracje, ale życiowa postawa człowieka decydują o autentycznym przeżywaniu nabożeństwa. Więcej…

 

Nosić nieustannie Jej znak

Noszenie szkaplerza wyraża na pierwszym miejscu przynależność do Niej w rodzinie Karmelu i życie na co dzień wartościami bliskimi Jej Niepokalanemu Sercu: pokorą, czystością według stanu, zawierzeniem Bożej opatrzności, a także Bożej woli ukazującej się w przeróżnych okolicznościach codziennego bytowania.

 

 

Troszczyć się o dobro wszystkich ludzi

Praktykujący nabożeństwo szkaplerzne nie powinni zamykać się w świecie swoich osobistych spraw, lecz – tak jak Maryja – mają starać się dostrzegać innych ludzi i ich problemy. Więcej…

 

Przyjąć szkaplerz z rąk kapłana

Poświęcić i nałożyć szkaplerz może każdy kapłan karmelitański lub jakikolwiek kapłan diecezjalny i zakonny, byleby uczynił to zgodnie z ustanowioną przez Kościół święty formułą.

Przyjęcie szkaplerza może mieć miejsce tylko raz. Pierwszy szkaplerz musi być wykonany z sukna. Potem może zostać zastąpiony medalikiem szkaplerznym. Po zniszczeniu pierwszego szkaplerza można nabyć kolejny i nałożyć go sobie samemu. Podobnie czyni się w przypadku zaprzestania noszenia o ile jego przyczyną nie była wzgarda (wtedy należałoby przyjąć szkaplerz ponownie)

 

Odmawiać naznaczoną modlitwę

Po zakończeniu obrzędu przyjęcia szkaplerza kapłan poleca codzienne odmawianie którejś z maryjnych modlitw. Najczęściej jest to antyfona Pod Twoją obronę, modlitwa Zdrowaś Maryjo lub kilkakrotnie powtarzany akt strzelisty Matko Boża Szkaplerzna, módl się za nami!

 

Szkaplerz płócienny, czy medalik?

Szkaplerz sukienny i medalik szkaplerzny mają taką samą wartość duchową. Chociaż przyjęcie powinno dokonać się przy pomocy szkaplerza sukiennego (dwa płatki brązowego sukna połączone dwiema tasiemkami), można go później, według osobistego uznania, zastąpić medalikiem szkaplerznym. Czynimy to już sami. Zarówno tradycyjny szkaplerz jak i medalik szkaplerzny (na jego noszenie zezwolił Pius X w 1910 r.) powinny mieć z jednej strony wizerunek Najświętszego Serca Jezusa, a z drugiej strony wizerunek Matki Bożej ze szkaplerzem w dłoni.

 

Czy przyjęcie szkaplerza oznacza przynależność do Bractwa Szkaplerznego?

Przyjmujący szkaplerz mogą zdecydować się na instytucjonalną przynależność do Karmelu poprzez zapisanie się do bractwa szkaplerznego (istnieją przy klasztorach karmelitańskich i w niektórych parafiach), bądź na przynależność do szeroko pojętej rodziny szkaplerza świętego, która nie wymaga zrzeszania się.

 

Co zrobić, gdy szkaplerz ulegnie zniszczeniu?

Przyjęcia do szkaplerza dokonuje się tylko jeden raz. Gdy zniszczy się nam sukienny szkaplerz albo zgubimy medalik, nabywamy nowy i nakładamy go sobie prywatnie. Nie jest wymagane poświęcenie nowego szkaplerza. Gdybyśmy jednak tego chcieli, może uczynić to każdy kapłan.

 

Czy może przyjąć szkaplerz osoba nieobecna?

Nie przyjmuje się do bractwa lub rodziny szkaplerza świętego osób nieobecnych. Wyjątek stanowią osoby ciężko chore, żołnierze lub więźniowie. Można przesłać im poświęcony szkaplerz, by założyli go sobie i podjęli praktykę nabożeństwa. Gdy ustaną przeszkody powinni przyjąć go na nowo z ręki kapłana.

 

Co zrobić ze zniszczonym szkaplerzem?

Zniszczony sukienny szkaplerz najlepiej spalić. Nie powinniśmy wyrzucać go do śmieci, gdyż byłoby to świadectwem braku czci dla samego znaku, jak i dla Tej, od której go otrzymaliśmy.

 

Co zrobić gdy zaniedba się noszenie szkaplerza?

Jeśli ktoś przyjąwszy szkaplerz, nie nosił go dłuższy czas czy to z zapomnienia, czy z niedbalstwa, czy też z powodu zagubienia go, nie musi na nowo przyjmować go z rąk kapłana. Wystarczy, gdy sam sobie go ponownie założy, żałując za zaniedbania i podejmując wymogi nabożeństwa. Gdyby ktoś odrzucił szkaplerz z pogardy, a zrozumiawszy, że źle uczynił, chciał powrócić do praktyki nabożeństwa, powinien ponownie otrzymać szkaplerz od kapłana.

 

Czy szkaplerz mogą przyjmować małe dzieci?

Stolica Święta nie widzi przeszkód, aby szkaplerzem odziewać również małe dzieci. Zaleca się jednak, aby były już w takim wieku, by mogły zrozumieć podstawowe prawdy wiary. Wiedząc, kim jest Maryja, owocniej będą mogły przyjąć dar Jej macierzyńskiej miłości.

 

Czy można szkaplerz przechowywać w innym miejscu?

Szkaplerz najlepiej nosić na szyi. Najczęściej wierni skrywają go dyskretnie pod ubiorem. Nie czyni zadość obowiązkom nabożeństwa ten, kto przyjąwszy szkaplerz wiesza go np. w mieszkaniu na ścianie. Wielkość łask obiecanych przez Maryję domaga się od nas noszenia szkaplerza w sposób godny.

 

 

 

 

 

 

 

Lp Nazwisko i Imię Adres Data ur. Przyjął
1 Bieńkowska Klaudia Królewo 5,06,1997 O. Ryszard Stolarczyk
2 Brzeszkiewicz Emilia Idzikowice 30,08,1936 O. Ryszard Stolarczyk
3 Czerniakowska Henryka Królewo 19,01,1930 O. Ryszard Stolarczyk
4 Dębska Michalina Królewo 12,09,1947 O. Ryszard Stolarczyk
5 Gocejna Celina Bolęcin 7,07,1947 O. Ryszard Stolarczyk
6 Kacperski Janusz Idzikowice 10,08,1971 O. Ryszard Stolarczyk
7 Kałużna Ewa Płońsk, Zduńska 8/1 27,08,1953 O. Ryszard Stolarczyk
8 Karwowska Danuta Kuchary 7,11,1946 O. Ryszard Stolarczyk
9 Karwowska Katarzyna Kuchary 2,06,1986 O. Ryszard Stolarczyk
10 Kowalska Maria Idzikowice 3,09,1928 O. Ryszard Stolarczyk
11 Kowalska Wanda Bolęcin 11,07,1948 O. Ryszard Stolarczyk
12 Krzeszewska Sabina Krajęczyn 29,11,1929 O. Ryszard Stolarczyk
13 Krzyżanowska Hanna Kuchary 5,05,1962 O. Ryszard Stolarczyk
14 Kucharska Teresa Kuchary 9,02,1950 O. Ryszard Stolarczyk
15 Lewandowska Teresa Kuchary 19,12,1947 O. Ryszard Stolarczyk
16 Madej Alfreda Bolęcin 17,04,1939 O. Ryszard Stolarczyk
17 Majkowska Bożena Kuchary 25,05,1957 O. Ryszard Stolarczyk
18 Majkowski Łukasz Kuchary 8,04,1982 O. Ryszard Stolarczyk
19 Mik Janina Królewo 23,10,1950 O. Ryszard Stolarczyk
20 Miłoszewska Emilia Kuchary 7,06,1928 O. Ryszard Stolarczyk
21 Murawska Lucyna Salomonka 2,04,1932 O. Ryszard Stolarczyk
22 Ostrowska Eugenia Kuchary 25,08,1948 O. Ryszard Stolarczyk
23 Piasecka Maria Bolęcin 25,03,1941 O. Ryszard Stolarczyk
24 Piliński Mateusz Królewo 28,05,1992 O. Ryszard Stolarczyk
25 Romanowicz Maria Królewo 11,10,1930 O. Ryszard Stolarczyk
26 Rutkowska Irena Krajęczyn 28,08,1927 O. Ryszard Stolarczyk
27 Rzepecka Danuta Królewo 4,11,1955 O. Ryszard Stolarczyk
28 Sieńko Maria Kuchary 15,05,1926 O. Ryszard Stolarczyk
29 Stachowicz Jadwiga Idzikowice 1,04,1931 O. Ryszard Stolarczyk
30 Stankowska Zofia Bolęcin 15,05,1939 O. Ryszard Stolarczyk
31 Stefańska Alfreda Królewo 12,11,1940 O. Ryszard Stolarczyk
32 Szymankiewicz Ireneusz Idzikowice 22,03,1953 O. Ryszard Stolarczyk
33 Ślubowska Wacława Królewo 24,09,1935 O. Ryszard Stolarczyk
34 Wasiak Anna Kuchary 5,06,1976 O. Ryszard Stolarczyk
35 Wiktorowicz Roman Królewo 20,10,1959 O. Ryszard Stolarczyk
36 Witulska Barbara Bolęcin 28,09,1946 O. Ryszard Stolarczyk
37 Wojnowska Jadwiga Królewo 17,01,1948 O. Ryszard Stolarczyk
38 Wójcik Helena Idzikowice 5,05,1930 O. Ryszard Stolarczyk
39 Zgrzębska Halina Idzikowice 10,11,1927 O. Ryszard Stolarczyk
40 Ziółek Barbara Idzikowice 3,03,1953 O. Ryszard Stolarczyk
41 Żurańska Leokadia Królewo 6,12,1928 O. Ryszard Stolarczyk
42 Grzelecka Mieczysława Pruszkowo 21,03,1932 ks. Witold Zembrzuski
43 Maranowska Jadwiga Królewo 16,10,2010 ks. Witold Zembrzuski
44 Kucharski Franciszek Kuchar Żydowskie 03,01,1948 ks. Witold Zembrzuski
45 Miłoszewska Bogumiła Kuchary Żydowskie 08,02,1929 ks. Witold Zembrzuski
46 Chrząszczewska Wiesława Kuchary Żydowskie 17,08,1959 ks. Witold Zembrzuski

Dyżury Lektorskie w niedziele

Niedziele parzyste (II i IV)                                  Niedziele nieparzyste (I,III,V)

900 900

1. Justyna Pilińska                                                                                1. Luiza Woźniak

2. Sandra Czerniakowska                                                                2. Ewelina Krzemińska

3. Weronika Smolińska                                                                    3. Katarzyna Krzemińska

4. Klaudia Bieńkowska                                                                     4. Sylwia Czerniakowska

1100 1100

1. Justyna Pilśnik                                                                                     1. Karolina Kozłowska

2. Dominika Pilśnik                                                                               2. Julita Barcelak

3. Pani Katarzyna Jakubowska                                                     3………………………………….

4. Karolina Perkowska                                                                       4. …………………………………

1500 1500

1.Klaudia Pilińska                                                                                1.  ………………………………..

2. Kinga Barcelak                                                                                 2……………………………………

3. Patrycja Kucińska                                                                         3. …………………………………

4. Pani Wanda Kowalska                                                                 4. Żaneta Czerniakowska

Ministranci Lektorzy bez dyżuru

Kozłowski Grzegorz                                                                                  Dublicka Aleksandra

Kozłowski Łukasz                                                                                      Dublicka Marta

Krakowiak Artur                                                                                        prof. Maciejewski Jerzy

Krzemiński Łukasz                                                                                   Maranowski Paweł

Popin Paweł

Popin Rafał

Walczak Mateusz

Żakowski Kamil

Koło Różańcowe przy Parafii św. Zygmunta w Krajęczynie

Zelatorka: Smolińska Elżbieta

Lp. Nazwisko i imię I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Krzeszewska Janina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Żakowska Jadwiga 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Ludwiszewska Jad. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 Bucholc Stanisława 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 Kozłowska Zofia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 Antosik Daniela 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 Rutkowska Irena 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8 Piekut Helena 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
9 Salwowska Teresa 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 Pilśnik Helena 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1
11 Stępkowska Irena 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2
12 Smolińska Elżbieta 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3
13 Gzowska Krystyna 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4
14 Antosik Edyta 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5
15 Burzyńska Eugenia 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6
16 Przygódzka Irena 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7
17 Przygódzka Sabina 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8
18 Tarwacka Natalia 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 Cieślińska Genow. 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 Dalecki Stanisław 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Numer w kratce oznacza kolejną tajemnicę w różańcu począwszy od pierwszej radosnej. Osoba mówiąca pierwszą tajemnicę mówi także początek różańca. Natomiast osoba mówiąca 20 tajemnicę odmawia litanię do Matki Bożej lub jedną z antyfon maryjnych. Zmiana tajemnic następuję w pierwszą niedzielę miesiąca.

 

Tajemnice Różańca św.

 

Część Radosna                                                                                         Część Bolesna

1. Zwiastowanie                                                                                       11. Modlitwa w Ogrójcu

2. Nawiedzenie                                                                                         12. Biczowanie

3. Boże narodzenie                                                                                   13. Cierniem ukoronowanie

4. Ofiarowanie w świątyni                                                                        14. Droga krzyżowa

5. Odnalezienie Jezusa w świątyni                                                           15. Śmierć na krzyżu

Tajemnice światła                                                                                    Część chwalebna

6. Chrzest w Jordanie                                                                               16. Zmartwychwstanie

7. Cud w Kanie Galilejskiej                                                                     17. Wniebowstąpienie

8. Głoszenie Królestwa B. i wzywanie do nawrócenie                             18. Zesłanie Ducha Św.

9. Przemienienie na Górze Tabor                                                             19. Wniebowzięcie N.M.P.

10. Ustanowienie Eucharystii                                                                   20. Ukoronowanie N.M.P.

Koło Różańcowe przy Parafii św. Zygmunta w Idzikowicach

Zelatorka: Antosik Bożena

Lp. Nazwisko i imię I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Brzeszkiwicz Emilia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Bluszcz Helena 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Kowalska Maria 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 Kowalski Marian 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 Makowska Jadwiga 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 Milewska Maria 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 Mazurkiewicz Teresa 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8 Mazurkiewicz Mieczysław 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
9 Popin Barbara 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 Pyrzyńska Celina 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1
11 Szczepańska Barbara 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2
12 Stachowicz Jadwiga 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3
13 Rutkowska Teresa 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4
14 Ziółek Barbara 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5
15 Zgrzebska Halina 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6
16 Jakubowska Katarzyna (Kuchary) 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7
17 Krzyżanowska Rafał (Kuchary) 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8
18 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Numer w kratce oznacza kolejną tajemnicę w różańcu począwszy od pierwszej radosnej. Osoba mówiąca pierwszą tajemnicę mówi także początek różańca. Natomiast osoba mówiąca 20 tajemnicę odmawia litanię do Matki Bożej lub jedną z antyfon maryjnych. Zmiana tajemnic następuję w pierwszą niedzielę miesiąca.

 

Tajemnice Różańca św.

 

Część Radosna                                                                                         Część Bolesna

1. Zwiastowanie                                                                                       11. Modlitwa w Ogrójcu

2. Nawiedzenie                                                                                         12. Biczowanie

3. Boże narodzenie                                                                                   13. Cierniem ukoronowanie

4. Ofiarowanie w świątyni                                                                        14. Droga krzyżowa

5. Odnalezienie Jezusa w świątyni                                                           15. Śmierć na krzyżu

Tajemnice światła                                                                                    Część chwalebna

6. Chrzest w Jordanie                                                                               16. Zmartwychwstanie

7. Cud w Kanie Galilejskiej                                                                     17. Wniebowstąpienie

8. Głoszenie Królestwa B. i wzywanie do nawrócenie                             18. Zesłanie Ducha Św.

9. Przemienienie na Górze Tabor                                                             19. Wniebowzięcie N.M.P.

10. Ustanowienie Eucharystii                                                                   20. Ukoronowanie N.M.P.

Koło Różańcowe przy Parafii św. Zygmunta w Kucharach

Zelatorka: Krzyżanowska Hanna

Lp. Nazwisko i imię I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Krzyżanowska Hanna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Majkowski Łukasz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Rybitwa Elżbieta 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 Cichocka Henryka 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 Kucharska Teresa 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 Miłoszowska Bogumiła 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 Szafrańska Zofia 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8 Nowakowska Anna 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
9 Lewandowska Teresa 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 Szafrańska Danuta 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1
11 Rybitwa Genowefa 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2
12 Ostrowska Genowefa 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3
13 Jakubowska Danuta 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4
14 Krzyżanowski Dariusz 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5
15 Majkowska Bożena 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6
16 Karwowska Danuta 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7
17 Tetkowska Edmunda 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8
18 Wiśniewska Jadwiga 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 Chrząszczewska Wiesława 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 Majkowski Marcin 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Numer w kratce oznacza kolejną tajemnicę w różańcu począwszy od pierwszej radosnej. Osoba mówiąca pierwszą tajemnicę mówi także początek różańca. Natomiast osoba mówiąca 20 tajemnicę odmawia litanię do Matki Bożej lub jedną z antyfon maryjnych. Zmiana tajemnic następuję w pierwszą niedzielę miesiąca.

 

Tajemnice Różańca św.

 

Część Radosna                                                                                         Część Bolesna

1. Zwiastowanie                                                                                       11. Modlitwa w Ogrójcu

2. Nawiedzenie                                                                                         12. Biczowanie

3. Boże narodzenie                                                                                   13. Cierniem ukoronowanie

4. Ofiarowanie w świątyni                                                                        14. Droga krzyżowa

5. Odnalezienie Jezusa w świątyni                                                           15. Śmierć na krzyżu

Tajemnice światła                                                                                    Część chwalebna

6. Chrzest w Jordanie                                                                               16. Zmartwychwstanie

7. Cud w Kanie Galilejskiej                                                                     17. Wniebowstąpienie

8. Głoszenie Królestwa B. i wzywanie do nawrócenie                             18. Zesłanie Ducha Św.

9. Przemienienie na Górze Tabor                                                              19. Wniebowzięcie N.M.P.

10. Ustanowienie Eucharystii                                                                   20. Ukoronowanie N.M.P.

Koło Różańcowe przy Parafii św. Zygmunta w Królewie

Zelatorka: Irena Romanowicz

Lp. Nazwisko i imię I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Czerniakowska Aniela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Chojnacka Wanda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Sztabik Halina 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 Romanowicz Irena 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 Oporska Halina 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 Oporska Henryka 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 Rzepecka Krystyna 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8 Chonchera Zofia 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
9 Krzemińska Jadwiga 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 Żurańska Leokadia 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1
11 Krzemińska Genowefa 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2
12 Ślubowska Wacława 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3
13 Czerniakowska Henryka 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4
14 Kozłowska Anna 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5
15 Maranowska Jadwiga 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6
16 Romanowicz Maria 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7
17 Rzepecka Danuta 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8
18 Matyjaszek Genowefa 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 Mik Janina 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 Dembska Elżbieta 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Numer w kratce oznacza kolejną tajemnicę w różańcu począwszy od pierwszej radosnej. Osoba mówiąca pierwszą tajemnicę mówi także początek różańca. Natomiast osoba mówiąca 20 tajemnicę odmawia litanię do Matki Bożej lub jedną z antyfon maryjnych. Zmiana tajemnic następuję w pierwszą niedzielę miesiąca.

 

Tajemnice Różańca św.

 

Część Radosna                                                                                         Część Bolesna

1. Zwiastowanie                                                                                       11. Modlitwa w Ogrójcu

2. Nawiedzenie                                                                                         12. Biczowanie

3. Boże narodzenie                                                                                   13. Cierniem ukoronowanie

4. Ofiarowanie w świątyni                                                                        14. Droga krzyżowa

5. Odnalezienie Jezusa w świątyni                                                           15. Śmierć na krzyżu

Tajemnice światła                                                                                    Część chwalebna

6. Chrzest w Jordanie                                                                               16. Zmartwychwstanie

7. Cud w Kanie Galilejskiej                                                                     17. Wniebowstąpienie

8. Głoszenie Królestwa B. i wzywanie do nawrócenie                             18. Zesłanie Ducha Św.

9. Przemienienie na Górze Tabor                                                             19. Wniebowzięcie N.M.P.

10. Ustanowienie Eucharystii                                                                   20. Ukoronowanie N.M.P.

Koło Różańcowe przy Parafii św. Zygmunta w Bolęcinie

Zelatorka: Kowalska Wanda

Lp. Nazwisko i imię I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Kulińska Jadwiga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Kulińska Elżbieta 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Oporska Jadwiga 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 Ołdakowski Zofia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 Gocejna Celina 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 Malinowska Regina 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 Kuźniewska Bene. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8 Witulska Barbara 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
9 Madej Alfreda 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 Grzejszczak Aleks. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1
11 Ciosek Teresa 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2
12 Pyrzyńska Bożena 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3
13 Pyrzyńska Beata 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4
14 Ziemińska Krystyna 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5
15 Kowalska Wanda 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6
16 Stankowska Zofia 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7
17 Kuźniewska Marian 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8
18 Banaszewska Zofia 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 Brzozowska Elżbie 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 Piasecka Maria 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zygmuntowicz Mari

Cyfra rzymska oznacza poszczególny  miesiąc w roku.  Numer w kratce oznacza kolejną tajemnicę w różańcu począwszy od pierwszej radosnej(zwiastowanie). Osoba mówiąca pierwszą tajemnicę mówi także początek różańca. Natomiast osoba mówiąca 20 tajemnicę odmawia litanię do Matki Bożej lub jedną z antyfon maryjnych. Zmiana tajemnic następuję w pierwszą niedzielę miesiąca.

 

Tajemnice Różańca św.

 

Część Radosna                                                                                         Część Bolesna

1. Zwiastowanie                                                                                       11. Modlitwa w Ogrójcu

2. Nawiedzenie                                                                                         12. Biczowanie

3. Boże narodzenie                                                                                   13. Cierniem ukoronowanie

4. Ofiarowanie w świątyni                                                                        14. Droga krzyżowa

5. Odnalezienie Jezusa w świątyni                                                           15. Śmierć na krzyżu

Tajemnice światła                                                                                    Część chwalebna

6. Chrzest w Jordanie                                                                               16. Zmartwychwstanie

7. Cud w Kanie Galilejskiej                                                                     17. Wniebowstąpienie

8. Głoszenie Królestwa B. i wzywanie do nawrócenie                             18. Zesłanie Ducha Św.

9. Przemienienie na Górze Tabor                                                             19. Wniebowzięcie N.M.P.

10. Ustanowienie Eucharystii                                                                   20. Ukoronowanie N.M.P.

Parafialna Rada Duszpasterska w 2007r.

1. Przewodniczący Teofil Wardziński, Krajęczyn

2. Marek Grzeszczak, Sobieski

3. Anna Kamińska, Przepitki

4. Barbara Cichocka, Salomonaka

5. Adam Rosa, Pruszkowo

6. Bożena Jasińska, Jędrzejewo i Kuchary Kolonia

7. Szymon Cichocki, Kuchary Żydowskie

8. Henryk Zgrzembski, Idzikowice

9. Andrzej Ciosek, Bolęcin

10. Paweł Maranowski, przedstawiciel młodzieży i studentów

Z urzędu:
11 . katechetka Anna Kozłowska,

12. kościelny Ireneusz Piliński,

13. organista Janusz Kacperski

Parafialna Rada Gospodarcza

1. Izabela Kuźniewska

2. Tadeusz Zakrzewski

3. Edward Rzepecki

4. Ireneusz Krzemiński

Parafialny Zespół Caritas

1. Agnieszka Maranowska

2. Bogdan Maranowski

3. Magdalena Piekut

4. Zenon Piekut

5. Krystyna Rutkowska

6. Andrzej Rutkowski

7. Beata Bilińska

8. Janina Mik,

9. Anna Motur,

10. Waldemar Piliński

11. Adam Rajca

12. Katarzyna Walczak

13.Katarzyna Pieniążkiewicz

14.Bożena Antosik

15.Barbara Wojnowska

16. Stanisław Dublicki

17. Ryszard Rzepecki

Asysta Parafii św. Zygmunta w Królewie – 2007

 1. 1. Krzyż procesyjny – Grzeszczak Marek – Sobieski
 2. Latarnie – Popin Rafał – Idzikowice

Szuper Sebastian – Kuchary

 1. 3. Poduszka nr 1: Karpińska Monika – Królewo

Rzepecka Dorota – Królewo

Kozłowska Karolina – Królewo

Czerniakowska Żaneta – Królewo

Pilśnik Justyna                    – Krajęczyn

 1. Poduszka nr. 2: Bielicka Jonna – Królewo

Leszczyńska Paulina – Idzikowice

Pilińska Justyna – Krajęczyn

Czerniakowska Sylwia – Królewo

Czerniakowska Sandra – Królewo

 1. Poduszka nr.3: Szymankiewicz Katarzyna – Królewo

Szymankiewicz Beata  – Królewo

Oporska Ewelina  – Królewo

Romanowicz Renata – Królewo

Smukowska Justyna – Królewo

Barcelak Julita

Szadkowska Agata

Szadkowska Marzena – Pruszkowo

 1. Poduszka Nr.4: Luiza Woźniak – Idzikowice

Krzemińska Ewelina – Idzikowice

Żakowska Paulina – Krajęczyn

Krzemińska Martyna – Królewo

Smukowska Ewelina – Królewo

 1. Obraz – św. Antoniego: Dublicka Marta – Królewo

Bucholc Anna – Krajęczyn

Brzeszkiewicz Renata – Idzikowice

Pilińska Monika – Królewo

 1. Obraz – Niepo. Pocz. N.M.P. Grzelecka Mieczysława

+ komplet

 1. Figura M.B. Skępskiej: Jasińska Bożena – Jędrzejewo

Kamińska Urszula – Kuchary

Kowalska Daniela – Kuchary

Kućmińska Henryka – Kuchary

10.  Obr. Węd. M.B. Częs.: Chrząszczewska Anna – Kuchary

: Jakubowska Katarzyna – Kuchary

: Szuper Katarzyna – Kuchary

……………………………………..

11.  Obraz Miłosierdzia Bożego: Barcelak Beta – Królewo

Czerniakowska Agnieszka – Królewo

12.  Obraz św. Zygmunta: Piekut Magdalena – Krajęczyn

Sawicka Teresa – Krajęczyn

Żakowska Bożena – Krajęczyn

Żakowska Jadwiga – Krajęczyn

13.  Chorągiew Serca M. B.: Krakowiak Artur – Idzikowice

Sztabnik Milena – Bolęcin

Sztabnik Anna – Bolęcin

14.  Chorągiew św. Eustachy: Sawicki Tomasz – Krajęczyn

Dublicka Aleksandra – Królewo

Sawicka Karolina – Krajęczyn

15. Chorągiew  Serca (symbol): Piotr Bucholc – Krajęczyn

Perkowska Karolina – Idzikowice

Kacperska Karolina – Idzikowice

 1. Chorągiew Cierniem Ukorono – Czerniakowski Marek

……………………………….

Pilśnik Dominika – Krajęczyn

Krzemińska Katarzyna – Idzikowice

 1. Różaniec – KŻR z Kuchar
 2. Relikwie św. Zygmunta – O.S.P. Idzikowice
 3. Chorągiew – Serca P. J.– Szczepański Mariusz – idzikowice

Krakowiak Izabela – Idzikowice

Włodarska  Anna – Idzikowice

Woźniak Łukasz –

20. Kwiatki sypią dziewczynki  od pierwszej do generalnej Komunii włącznie

 

---------

Pobliska parafia:
maj 2024
P W Ś C P S N
« kw.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Archiwa
Kategorie